Login om prijzen te zien! Gratis verzending NL vanaf €200,- ex. BTW

Algemene voorwaarden

Deze kralen en bijouterie-onderdelen website voldoet aan de wet “Verkopen op Afstand”.

Artikel 1. Algemene bepalingen en toepasselijkheid

1.1   Deze algemene voorwaarden van Glaser Quality Beads (“Glaser”), gevestigd aan de Meerlandenweg 62, 1187 ZR, Amstelveen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam, onder KVK-nummer  55250580 en met BTW nummer: NL002086581B44, aldaar onder voornoemd nummer gedeponeerd, (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, opdrachten aan alsmede alle te sluiten en gesloten overeenkomsten betreffende de Business-to-Business-verkoop van goederen en levering van diensten door Glaser, evenals op onderhandelingen en betreffende zodanige verkoop en levering, ook indien die onderhandeling niet leidt tot het sluiten van een Overeenkomst.

1.2   Van deze Voorwaarden afwijkende algemene voorwaarden of bedingen en eventuele andere algemene voorwaarden die in de branche gebruikelijk zijn, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen en gelden uitsluitend voor zover uitdrukkelijk en schriftelijk door Glaser aanvaard.

1.3   Onder “Koper” wordt in deze Voorwaarden verstaan iedere (rechts)persoon die met Glaser een Overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten, en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtverkrijgende(n).

1.4   Onder “Klant” wordt in deze Voorwaarden verstaan iedere natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

1.5   Onder “Overeenkomst” wordt in deze Voorwaarden verstaan de overeenkomst van levering van goederen en/of diensten door Glaser aan Koper of Klant.

1.6   Onder “Overeenkomst op afstand” wordt in deze Voorwaarden verstaan een overeenkomst die tussen Glaser en Klant wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

1.7   Onder “Aanvullende overeenkomst” wordt in deze Voorwaarden verstaan: een overeenkomst waarbij de Klant producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door Glaser worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en Glaser.

1.8   Onder “Techniek voor communicatie op afstand” wordt in deze Voorwaarden verstaan een middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat Klant en Glaser gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

1.9   Onder “Toepasselijkheid van de Overeenkomst op afstand” wordt in deze Voorwaarden verstaan de Algemene voorwaarden die van toepassing zijn op elk tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Glaser en Klant.

2.0   Onder “Herroepingsrecht” wordt in deze Voorwaarden verstaan de mogelijkheid van de Klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.

2.1   Onder “Bedenktijd” wordt in deze Voorwaarden verstaan de termijn waarbinnen de Klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.

2.2   Onder “Digitale Inhoud” wordt in deze Voorwaarden verstaan gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden.

2.3   Onder “Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de Klant of Glaser in staat stelt om informatie die aan de Klant is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

2.4   Onder “Internetsite” wordt in deze Voorwaarden de website www.glaser.nl (“Site” ) verstaan.

2.5   Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping;

2.6  Aanvullingen en/of afwijkingen van deze Voorwaarden dienen uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen te worden.

2.7   Alle in deze Voorwaarden opgenomen bepalingen zijn tevens van toepassing voor de Klant, tenzij ten aanzien van de Klant uitdrukkelijk anders is bepaald.

2.7   In geval van strijd tussen vertalingen van de tekst van deze Voorwaarden, prevaleert steeds de in de Nederlandse taal gestelde tekst.

Artikel 2. Aanbiedingen en overeenkomsten

2.1   Elke aanbieding en/of prijsnotering door Glaser is vrijblijvend en geldt als een uitnodiging tot het doen van een aanbod.

2.2   Alle opgaven door Glaser van getallen, maten, gewichten en/of andere aanduidingen van de producten zijn met zorg gedaan en Glaser kan er niet voor instaan dat zich geen afwijkingen zullen voordoen. Getoonde of verstrekte kralen en bijouterie onderdelen, monsters, foto’s, modellen, tekeningen en kleurkaarten zijn slechts aanduidingen van de desbetreffende producten. Wanneer Koper aantoont dat de geleverde producten zodanig afwijken van de opgaven van Glaser of van de monsters, foto’s, modellen, tekeningen en kleurkaarten, dat hij/zij niet meer in de redelijkheid tot afname daarvan verplicht kan worden, heeft Koper het recht levering van het ontbrekende te verlangen of de Overeenkomst te ontbinden, echter slechts voor zover deze ontbinding is gerechtvaardigd door een dergelijke afwijking.

2.3   Een Overeenkomst tussen Glaser en Koper komt pas tot stand indien en nadat een opdracht schriftelijk waaronder tevens begrepen elektronisch door Glaser is bevestigd, dan wel doordat Glaser geheel of gedeeltelijk aan een opdracht uitvoering heeft gegeven.

2.3.1 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Glaser, voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de Algemene Voorwaarden bij Glaser zijn in te zien en dat zij op verzoek van de Klant zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

2.4   Alle aanbiedingen zijn, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gebaseerd op uitvoering van de opdracht onder normale arbeidsomstandigheden en gedurende normale werkuren en volgens de bij de opdracht door de Koper verstrekte gegevens.

2.5   Glaser is te allen tijde bevoegd de onderhandelingen met de Koper te beëindigen zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

2.6   Indien er naar het oordeel van Glaser gegronde reden is om te vrezen hetzij bij het aangaan van de Overeenkomst hetzij op elk moment daarna, dat de Koper zijn verplichtingen jegens Glaser niet behoorlijk of niet tijdig zal nakomen is Glaser gerechtigd zekerheid te verlangen in de door Glaser gewenste vorm. Alle kosten in dit verband komen voor rekening van Koper. Weigering van Koper om de verlangde zekerheid te stellen heeft tot gevolg dat alle betalingsverplichtingen van Koper onmiddellijk opeisbaar worden en alle gevolgen van niet-nakoming intreden.

2.7   Koper is slechts bevoegd een opdracht te annuleren met toestemming van Glaser en voor zover hij Glaser schadeloos stelt. Annulering is niet mogelijk indien de bestelling speciaal voor Koper gemaakte producten betreft.

2.8   In geval van tegenstrijdigheid tussen de bepalingen van de Overeenkomst en deze Voorwaarden, prevaleren de bepalingen uit de Overeenkomst.

2.9   Glaser is niet gehouden de opdracht en/of mededelingen en dergelijke van Koper op juistheid te controleren.

2.10 Glaser is gerechtigd opdrachten of orders te weigeren.

2.11 Het is mogelijk op maat gemaakte speciale bestellingen voor u voor te bereiden en te plaatsen bij een van onze fabrieken. Artikelen die wij niet standaard op voorraad houden, en speciaal moeten worden besteld, kunnen niet worden geannuleerd of worden gewijzigd. De aangegeven levertijd is de verwachte levertijd en wordt bepaald door de levertijd die wij van onze fabrikanten en expediteurs doorkrijgen. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 3. Betalingen

3.1       Alle veilige betalingen via de Internetsite, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dienen te geschieden via Vooruitbetaling via Paypal of Ideal; Koper betaalt het totaal verschuldigde bedrag inclusief mogelijke verzend-, administratie- , transactiekosten, BTW en eventuele andere bijkomende kosten aan Glaser via de door Glaser via de website aangeboden hoog beveiligde en door een derde partij beheerde online Paypal- en Ideal betaal-module.

3.2   Alle betalingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dienen, inclusief mogelijke verzend-, administratie-, transactiekosten, B.T.W. en eventuele bijkomende kosten te geschieden op de bankrekening van Glaser ten name van Glaser Quality Beads te Amstelveen, voor levering (“Vooruitbetaling”) of uiterlijk bij levering van de goederen of diensten, dan wel in geval van facturering binnen 8 dagen na factuurdatum (“Op Rekening”) of onder rembours (“Rembours”), hetzij Contant, hetzij op een door Glaser aangewezen bank- of girorekening vermeld op de factuur. Koper is niet gerechtigd tot opschorting, korting of verrekening van betalingsverplichtingen, tenzij de wet een dergelijk recht dwingend voorschrijft.

3.3   Indien Glaser het factuurbedrag niet binnen de termijn van 8 dagen van Koper heeft ontvangen, is deze onmiddellijk zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en is Koper over het factuurbedrag een rente verschuldigd conform de wettelijke rente in handelstransacties, geldend gedurende de tijd dat Koper in verzuim is, waarbij de tijd wordt gerekend in volle maanden.

3.4   Wanneer Glaser rechtsmaatregelen strekkende tot verkrijging van betaling zijdens Koper neemt, is deze gehouden tot betaling van de door Glaser te maken (buiten) gerechtelijke incassokosten, welke zijn vastgesteld op minimaal 15% van het te betalen factuurbedrag (of een gedeelte daarvan), zulks met een minimum van € 100,- (honderd) onverminderd eventuele door Koper krachtens rechterlijke uitspraak verschuldigde proceskosten.

3.5   Alle door of namens Koper gedane betalingen strekken eerst ter voldoening van de verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen, die het langst openstaan, ongeacht de instructies van Koper ter zake.

3.6   Indien Koper met betaling in gebreke blijft, is Glaser gerechtigd de overige nog uit te voeren orders c.q. fasen op te schorten, onverminderd het recht van Glaser om de Overeenkomst definitief te beëindigen en betaling te verlangen van al hetgeen Glaser tot op dat moment te vorderen heeft onverminderd het recht van Glaser op schadevergoeding.

Artikel 4. Prijzen

4.1   Alle prijzen en tarieven zijn in Euro (€) exclusief B.T.W (Belasting Toegevoegde Waarde)., transport-, verzendkosten, transactiekosten e.d., tenzij anders vermeld.

4.2   De prijzen zijn gebaseerd op kostprijzen van materialen, lonen, sociale- fiscale lasten, invoerrechten, vrachtkosten welke gelden op het moment van aanbiedingen en mogelijke transactiekosten. Indien deze prijzen door prijsstijging van grondstoffen, materialen, hulpmaterialen, onderdelen, vervoerskosten, lonen, verzekering premies, fiscale lasten, invoerrechten, valutakoersen e.d., sinds de datum van aanbieding een verhoging hebben ondergaan is Glaser gerechtigd de prijs dienovereenkomstig te verhogen.

4.3   Het in het vorige lid bepaalde geldt tevens indien deze kostprijsverhogende factoren ten tijde van het afsluiten van de Overeenkomst voorzienbaar waren.

4.4   Indien de Koper Klant is en conform lid 2 sprake is van een prijsverhoging binnen 3 maanden na het tot stand komen van de Overeenkomst, is deze Klant gedurende de eerste drie (3) maanden na het sluiten van de Overeenkomst bevoegd de Overeenkomst op die grond te ontbinden.

Artikel 5. Levering

5.1   Door Glaser opgegeven leveringsdata zijn geen fatale termijnen. Bij niet-tijdige levering dient Glaser derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld en haar aan laatste termijn voor levering te worden gegund. Indien levering niet plaatsvindt binnen 4 (vier) weken na de order, is Koper gerechtigd, de order te annuleren en hetgeen hij/zij daarop reeds betaald mocht hebben, terug te vorderen.

5.2   Glaser heeft te allen tijde het recht in gedeelten te leveren en verrichte deelleveringen afzonderlijk te factureren.

5.3   Glaser is gerechtigd te bepalen dat bepaalde door Glaser aangewezen goederen slechts in bepaalde minimum hoeveelheden kunnen worden geleverd.

5.4   Aan de leveringsplicht van Glaser zal zijn voldaan door het eenmaal aanbieden van zaken. Het ontvangstbewijs door Koper ondertekend of de persoon die deze vertegenwoordigt, strekt tot volledig bewijs van levering.

5.5   Indien Koper nalatig is met het verrichten van een handeling waarmede hij aan de aflevering van de zaken dient mede te werken, zijn de zaken voor risico van Koper vanaf het ogenblik dat zij voor verzending c.q. levering gereed staan.

5.6    Indien een vertraging in de aflevering het gevolg is van een handelen of nalaten van de Koper of het gevolg is van een of meer omstandigheden die niet voor rekening van Glaser komen zoals bedoeld in artikel 12, is Glaser gerechtigd de termijn voor levering met de duur van de vertraging te verlengen.

5.7   Afroeporders moeten worden afgenomen binnen de overeengekomen termijnen, bij gebreke waarvan Glaser gerechtigd is het nog uitgeleverde gedeelte van de order ineens te leveren en prijsverhoging aan Koper in rekening te brengen.

5.8   In alle gevallen waarin goederen c.i.f. of f.o.b. of met gebruik van een andere internationale handelsterm worden verkocht, wordt deze term verstaan in overeenstemming met de Incoterms 2000, behoudens in zoverre deze afwijken van deze Voorwaarden.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud en Eigendomsovergang

6.1 Na volledige betaling is het product eigendom van de Koper.

6.2  Zolang de Koper niet volledig heeft voldaan aan al zijn betalings- en overige verplichtingen jegens Glaser, blijft het geleverde eigendom van Glaser.
Koper is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Glaser te bewaren.

6.3   Koper is niet bevoegd het geleverde aan derden te verpanden of in eigendom over te dragen, dan wel voor gebruik aan derden af te staan, totdat Koper volledig aan zijn betalings- en overige verplichtingen jegens Glaser heeft voldaan. Alle door Glaser afgeleverde zaken die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden vervreemd, onder de voorwaarde dat Koper verplicht is aan Glaser op diens eerste verzoek in pand te geven alle vorderingen die de Koper ter zake van die vervreemding jegens zijn afnemers heeft of mocht verkrijgen en/of alle zeken waarvan Koper (mede)eigenaar wordt is of geworden door zaaksvorming of vermenging met zaken van door Glaser geleverde of nog te leveren zaken.

6.4   Wanneer Koper enige verplichting uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, of zich een andere omstandigheid als in artikel 7 lid 1 voordoet, is Glaser zonder rechterlijke tussenkomst gerechtigd de geleverde zaken terug te (doen) nemen. Koper  verleent Glaser en haar vertegenwoordigers hiertoe onherroepelijk machtiging om zich toegang te verschaffen tot de ruimte(n) waarin het geleverde zich bevindt en verplicht zich aan Glaser alle medewerking te verschaffen, bij gebreke waarvan Koper een boete van € 100,00 (winstderving zie artikel 7, lid 3) per dag verbeurt. Alle kosten verband houdende met het terughalen van de zaken zijn voor rekening van de Koper.

6.5   Indien Koper mede uit de door Glaser geleverde zaken een nieuw product vormt, is dit een zaak die Glaser voor zichzelf als eigenaar doet vormen en houdt Koper deze voor Glaser totdat Koper aan zijn verplichtingen als bedoeld in artikel 6.2 heeft voldaan.

6.6   In geval Glaser het geleverde daadwerkelijk heeft teruggenomen, is de Overeenkomst overeenkomstig het bepaalde in artikel 7 lid 1 ontbonden.

6.7   Koper is verplicht Glaser direct schriftelijk te melden dat derden rechten doen gelden op het door Glaser geleverde, voor zover deze (nog) niet zijn/haar eigendom is, en tevens wanneer zich enige omstandigheid in artikel 7 lid 1 voordoet. Mocht later blijken dat Koper niet aan deze verplichting heeft voldaan, dan is hij/zij een boete verschuldigd ten bedrage van 15% van het door hem aan Glaser verschuldigde bedrag, exclusief BTW, met een minimum van € 100,00 (winstderving zie artikel 7, lid 3).

6.8   De goederenrechtelijke gevolgen van eigendomsvoorbehoud ten opzichte van de Producten worden beheerst door Nederlands recht, of ter keuze van Glaser, door het recht van het land van bestemming van de Producten, met dien verstande dat (i) het recht van dat land ter zake van het eigendomsvoorbehoud betere bescherming aan Glaser biedt dan het Nederlandse recht en (ii) de Producten daadwerkelijk geïmporteerd zijn in het land van bestemming.

Artikel 7. Opzegging en beëindiging Overeenkomst.

7.1   Glaser behoudt zich het recht voor om de Overeenkomst met Koper zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, indien de Koper:

a)  surséance van betaling, c.q. faillissement aanvraagt, in staat van
faillissement    wordt verklaard, c.q. onder bewind wordt gesteld;
b) enige (betalings)verplichting uit de Overeenkomst niet, niet behoorlijk of niet
tijdig nakomt;
c) een besluit neemt tot liquidatie en/of stilleggen van zijn/haar onderneming;
d) het vrije beheer over zijn vermogen verliest, of wanneer Koper een
natuurlijk persoon is onder curatele wordt gesteld, of komt te overlijden.

7.2   Bij beëindiging als vorenbedoeld zijn alle vorderingen op Koper terstond opeisbaar en is Glaser daarnaast gerechtigd tot het vorderen van volledige vergoeding van schade, gederfde winst en/of rente.

7.3   De post “winstderving” bedraagt tenminste 15% van de overeengekomen prijs met een minimum van € 100,00 (excl. BTW) behoudens tegenbewijs; de post “gederfde rente” heeft de hoogte van de wettelijke rente.

Artikel 8 Ruilen en Herroepingsrecht

8.1 De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Overeenkomsten met Kopers waar uitsluitend gebruik is gemaakt van elektronische communicatie, geldt, dat de Koper het recht heeft zonder boete en zonder opgaaf van redenen een herroeppingsrecht uit te oefenen gedurende een bedenktijd van veertien (14) werkdagen na aflevering van het product in kwestie. Van dit herroepingsrecht zijn uitgezonderd producten die:

– tot stand gebracht zijn overeenkomstig specificaties van Koper;
– duidelijk persoonlijk van aard zijn;
– door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
– snel kunnen bederven of verouderen;
– waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Glaser geen invloed heeft
– van audio- video-opnamen en computerprogrammatuur indien Koper hun verzegeling heeft verbroken;
– van kranten en tijdschriften.

8.2 Indien de Koper van het herroepingsrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt Glaser zorg voor een terugbetaling binnen 30 dagen.

8.3 Indien de Koper een zending per rembours heeft besteld zal indien deze wordt geweigerd de verzendkosten en de rembours-toelage en administratiekosten separaat in rekening worden gebracht.

Artikel 9. Risico-overgang

9.1 Alle risico van transport van te leveren of te leveren zaken, berust bij Koper vanaf het moment van bezorging aan Koper.

9.2 Het door Glaser geleverde is, onverminderd het bepaalde in het vorige lid, met ingang van het tijdstip van (af)levering voor risico van Koper.

Artikel 10. Garantie en onderzoeksplicht

10.1   Behoudens een eventuele fabrieks- en/of grossiersgarantie, wordt voor geleverde zaken geen garantie gegeven, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Koper vrijwaart Glaser tegen alle aanspraken van derden als gevolg van door Koper gegeven garanties en/of informatie omtrent de zaken die afwijken van de fabrieks- en/of grossiersgarantie en/of informatie.

10.2   Voornoemde garantiebepalingen zijn slechts van kracht bij aan de bestemming corresponderend gebruik van de geleverde zaken en mits deze worden gebruikt conform de aan Koper verstrekte handleidingen en specificaties.

10.3   Elke garantieverplichting vervalt wanneer:
a. Koper zelf wijzigingen, reparaties, of bewerkingen in of aan de
geleverde zaken verricht of laat verrichten;
b. Koper de geleverde zaken voor andere dan de normale beoogde
doeleinden gebruikt;
c. Koper de geleverde zaken op onoordeelkundige wijze heeft behandeld
en/of onderhouden.
d. de gebreken bij aflevering zichtbaar waren en Koper deze gebreken
niet conform artikel 13 aan Glaser heeft medegedeeld.
e. sprake is van normale slijtage.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

11.1  Behoudens het bepaalde in artikel 9 en behoudens in geval van opzet of grove schuld is Glaser aansprakelijk, voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door de verzekering in het betreffende geval gedane uitkering.

11.2   Indien de verzekering in enig geval niet tot uitkering overgaat is de aansprakelijkheid van Glaser beperkt tot het factuurbedrag dat Koper heeft betaald betreffend de zaken waardoor de schade is veroorzaakt.

11.3  Indien Koper niet tijdig alle medewerking, gegevens en inlichtingen, welke Glaser noodzakelijk of nuttig acht teneinde de leveringen te kunnen verrichten, aan Glaser verleent, kan Koper nimmer schadevergoeding of enige ander rechten ontlenen bij niet-nakoming van de Overeenkomst door Glaser.

11.4  Glaser is niet aansprakelijk voor in de branche toelaatbaar geachte technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, kwantiteit, kleur, maat en afwerking e.d., welke afwijkingen Koper derhalve niet het recht geven zaken te weigeren.

11.5  Glaser is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, daaronder begrepen gederfde winst, geleden verlies, gemaakte kosten en gemiste besparingen.

11.6  Glaser is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van haar ondergeschikten en/of niet ondergeschikten.

11.7  Glaser bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen, die zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid kan inroepen jegens de Koper mede ten behoeve van haar ondergeschikten en niet-ondergeschikten voor wier gedragingen zij volgens de wet aansprakelijk zou kunnen zijn.

11.8  Indien Koper Klant is gelden, onverminderd het in dit artikel gestelde, voor wat betreft de verplichtingen van Glaser de wettelijke bepalingen.

Artikel 12. Ontbinding

Indien Koper nalaat al zijn schulden tijdig te voldoen of hierover een akkoord met zijn schuldeisers sluit of indien Koper onderworpen wordt aan maatregelen die volgens het daarop toepasselijk recht genomen kunnen worden met betrekking tot schuldenaren die niet al hun schulden willen of kunnen voldoen of als Koper nalaat enige verplichting onder enige Overeenkomst met Glaser te voldoen, is Glaser bevoegd, naar haar keuze: -Verzending van te leveren goederen of diensten uit te stellen en vervoer te onderbreken totdat betaling naar haar uitsluitend en redelijk oordeel voldoende zeker is gesteld en/of al haar betalingen op te schorten en of door enkele schriftelijke kennisgeving elk van haar Overeenkomsten met Koper te ontbinden, onverminderd haar andere rechten onder welke Overeenkomst met Koper dan ook.

Artikel 13. Overmacht

13.1  Onder overmacht wordt onder meer verstaan de situatie dat Glaser wegens buitengewone omstandigheden zoals:
waterschade, vorstverlet, stakingen, bedrijfsbezettingen, brandschade, verkeersbelemmering-en of transportproblemen, gebrek aan grondstoffen en/of materialen, mobilisatie, staat van beleg, onlusten of oproer, im- of exportbelemmeringen en andere overheidsmaatregelen of voorschriften en voorts elke omstandigheid die redelijkerwijs niet in de invloedssfeer van Glaser valt, niet in staat is de opdracht overeenkomstig gemaakte afspraken uit te voeren.

13.2  In geval van overmacht is Glaser gerechtigd nakoming van de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij op te schorten zolang de overmachtssituatie voortduurt, hetzij de Overeenkomst te beëindigen, zonder dat Glaser tot betaling van enigerlei schadevergoeding of boete aan Koper is gehouden is.

13.3  Bij een opschorting van uitvoering van een order met meer dan 3 maanden is Koper evenwel gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen, tenzij de specifieke omstandigheden van een geval een kortere termijn rechtvaardigen.

13.4  Bij beëindiging als voren bedoeld is Glaser gerechtigd betaling te verlangen van al hetgeen tot dan toe is geleverd/verricht en is Glaser niet gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding of boete aan Koper.

Artikel 14. Klachten

14.1  Koper dient de zaken bij aflevering- of zo spoedig daarna als mogelijk te (laten) onderzoeken. Klachten met betrekking tot zichtbare gebreken worden slechts in behandeling genomen indien zij binnen 8 (acht) dagen na ontvangst der zaken ter kennis van Glaser zijn gebracht.

14.2  Klachten met betrekking tot niet-zichtbare gebreken worden slechts in behandeling genomen indien zij binnen 8 dagen na constatering, doch uiterlijk binnen 14 dagen na aflevering, ter kennis van Glaser zijn gebracht.

14.3  Indien de klacht door Glaser juist wordt bevonden, zal Glaser de nodige tijd gegeven worden om de haar inzien vereiste voorzieningen te treffen, en is Glaser slechts gehouden te harer keuze de zaken waarop de klacht betrekking heeft kosteloos te herstellen dan wel door andere te vervangen of de prijs die Koper voor de desbetreffende zaken heeft betaald aan Koper te vergoeden.

14.4  Klachten betreffende (deel)facturen dienen uiterlijk binnen veertien (14) dagen na verzenddatum ter kennis van Glaser te zijn gebracht.

14.5  Na het verstrijken van de bovenbedoelde termijnen wordt Koper geacht het geleverde/verrichte respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd. Alsdan worden klachten niet meer door Glaser in behandeling genomen.

14.6  Vorderingen van de Koper gebaseerd op de stelling dat een door Glaser geleverd Product een tekortkoming als bedoeld in dit artikel heeft, verjaren door verloop van één (1) jaar na de datum van aflevering.

Artikel 15. Merk- en handelsnaam

15.1  Het is Koper uitdrukkelijk verboden gebruik te maken van de door Glaser in het handelsverkeer gebezigde handelsnaam, merknaam en logo, zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Glaser.

15.2  Koper zal bij de in lid 1 genoemde toestemming alle aanwijzingen van Glaser nauwgezet opvolgen.

15.3  Bij overtreding van dit artikel verbeurt Koper een boete van € 23.000,- per overtreding, onverminderd het recht van Glaser volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 16. Retourzendingen en reclames

16.1  Retourzendingen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Glaser zijn niet toegestaan, en zijn uitsluitend mogelijk binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen. Bij bestellingen die via de webshop zijn verwerkt, kan de Koper na veertien (14) dagen de goederen, zonder reden van opgaaf retourneren.

16.2  De kosten voor retourzendingen gaan ten laste van de verzender. Glaser restitueert de waarde van de geretourneerde goederen en berekent 15% afhandelingskosten wegens de werkzaamheden in het centraal magazijn.

16.3  Indien retourzendingen zonder toestemming van Glaser geschieden, zijn alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van Koper.

16.4  Retourzendingen zonder toestemming van Glaser ontheffen Koper nimmer van diens betalingsverplichtingen.

16.5  In het geval van een retourzending of afzegging wordt het volledig betaalde bedrag teruggestort aan de Koper. De goederen dienen retour gezonden te worden naar een door Glaser gespecificeerd adres.

16.6  In het geval van ongewenste producten dienen deze in dezelfde staat teruggestuurd te worden als dat ze werden ontvangen en dienen ongebruikt te zijn. Eventuele schade aan het product die niet door productiefouten is veroorzaakt, zal in mindering op het te retourneren bedrag worden gebracht.

16.7  Reclames worden door ons binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen beoordeeld en ontslaan de Koper niet van zijn/haar verplichting tijdig conform artikel 4 te betalen.

Artikel 17. Toepasselijk recht

Op alle met Glaser aangegane Overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten.

Artikel 18. Geschillen

18.1  Alle geschillen voortvloeiende of verband houdende met een Overeenkomst of deze Voorwaarden worden, ingeval de Rechtbank bevoegd is, bij uitsluiting beslist door de bevoegde rechter te Amsterdam, behoudens bevoegdheid van Glaser het geschil voor de rechter welke bevoegd is in de woon- c.q. vestigingsplaats van Koper te brengen.

18.2  Indien Koper Klant is, is lid 1 niet van toepassing. Alsdan gelden voor de bevoegdheid de wettelijke bepalingen.

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping:

Dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen.

Aan:

Glaser Quality Beads
Meerlandenweg 62 
1187 ZR  AMSTELVEEN
NEDERLAND

info@glaser.nl


Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

de verkoop van de volgende producten [aanduiding product]*:

herroept/herroepen*

Besteld op*/ontvangen op*
Bestel/Factuurnummer

Naam:

Adres:

Handtekening:

(alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is

Inloggen

Ben je nieuw hier? Registreer je hier